Podmienky

Všeobecné podmienky používania služieb

Podmienky poskytovania a využívania služieb spoločnosti STRATEGY s.r.o. na internete pre používateľov (ďalej len Podmienky).

 

PREAMBULA

​Podmienky poskytovania a využívania služieb pre používateľov (ďalej len „Podmienky") stanovujú pravidlá medzi spoločnosťou STRATEGY s.r.o. so sídlom Turgenevova 1717/30 040 01, Košice, IČO: 46 025 278 (ďalej len „STRATEGY") a používateľom služieb (ďalej len „Používateľ"). STRATEGY je spoločnosťou založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky a je oprávneným prevádzkovateľom webového serveru mojprofil.sk a iných. V rámci prevádzky týchto serverov poskytuje jednotlivé služby a produkty, prípadne služby prepojených serverov, ku ktorým má Používateľ prístup po vykonaní registrácie, ktorá umožňuje Používateľovi jednotnú autentifikáciu pre využívanie Služieb (ďalej len „Služba" alebo „Služby"). Používateľom je každá osoba, ktorá sa v súlade s týmito Podmienkami zaregistruje a/alebo sa už zaregistrovala a vo využívaní tejto služby i naďalej pokračuje. Potvrdením voľby „súhlasím s podmienkami" a dokončením procesu registrácie sa Používateľ zaväzuje dodržiavať Podmienky v nasledujúcom znení:

1. REGISTRÁCIA

1.1.Podmienkou pre vstup či využitie Služby je registrácia Používateľa na webovej stránke mojprofil.sk, kde je presne popísaný spôsob registrácie (ďalej len „Registrácia"). Registráciou pristupuje Používateľ k týmto Podmienkam a akceptuje ich ustanovenia. Používateľ, ktorý sa pred zverejnením týchto Podmienok zaregistroval v minulosti v rámci využívania niektorej zo Služieb STRATEGY poskytovaných v rámci prevádzky webových serverov STRATEGY a naďalej sa s odvolaním na vyššie uvedenú registráciu prihlasuje, stáva sa automaticky Používateľom, a má sa za to, že vykonal Registráciu v zmysle tohto článku.

1.2.Registrácia umožňuje Používateľovi prístup do všetkých Služieb prevádzkovaných STRATEGY, pri ktorých sa vyžaduje prihlásenie, okrem služieb, ktoré sú určené len pre konkrétny druh Používateľov, a do ktorých majú prístup len tí Používatelia, ktorí spĺňajú požadované kritéria.

1.3.Pri Registrácii je Používateľ povinný uviesť správne a úplne údaje o svojej osobe, pravdivo a úplne vyplniť registračný formulár. Tieto údaje sa súhrnne nazývajú „Profil". Údaje uložené v Profile môže Používateľ kedykoľvek zmeniť či upraviť, prostredníctvom servera mojprofil.sk.

1.4.Používateľ svojou Registráciou vytvorí tzv. účet Služby (ďalej len Účet). Na vytvorenie Účtu je nutné, aby Používateľ zadal svoju elektronickú adresu (ďalej len „Elektronická adresa"). Zadaná Elektronická adresa bude zdieľaná STRATEGY a inými servermi WWW a ďalej serverom WWW, z ktorého Používateľ vykonáva Registráciu Účtu.

2. VYUŽÍVANIE SLUŽIEB

2.1.Registrácia uľahčuje Používateľovi prechádzanie portálov, ktorých prevádzkovateľom je STRATEGY. Pokiaľ sa Používateľ prihlási do niektorej Služby, ktorá vyžaduje prihlásenie (a neodhlási sa) a navštívi niektorú inú oblasť STRATEGY, bude automaticky prihlásený, bez nutnosti znova zadávať prihlasovacie meno a heslo. Informácie z Profilu Služby budú tiež automaticky k dispozícii v každej Službe, ktorú Používateľ navštívi a ktorá vyžaduje prihlásenie. Pokiaľ Používateľ nechce byť na určitej Službe vyžadujúcej prihlásenie automaticky rozpoznaný, musí pred návštevou tejto oblasti vykonať odhlásenie prepojenia.
 
2.2.Používateľ nesie všetky eventuálne riziká spojené s využívaním Služby.

2.3.Okrem prípadov výslovne uvedených v týchto Podmienkach Používateľ nesmie upravovať, kopírovať, distribuovať, poskytovať, zobrazovať, vykonávať, reprodukovať, publikovať, licencovať, prevádzať alebo
predávať akékoľvek informácie, software, produkty alebo služby získané zo Služieb ani z nich vytvárať odvodené diela. Používateľ nie je oprávnený využívať Služby k akýmkoľvek účelom odporujúcim zákonom alebo týmto Podmienkam. Používateľ nesmie Služby využívať spôsobom, ktorý by mohol poškodiť, znemožniť, preťažiť alebo zhoršiť funkciu serverov prevádzkovaných STRATEGY alebo jeho partnermi alebo rušiť používanie týchto serverov alebo Služieb inými osobami. Používateľ nesmie akýmkoľvek spôsobom získavať ani sa pokúšať získavať akékoľvek materiály či informácie týkajúce sa Služby, ktoré nie sú (neboli) verejne sprístupnené alebo poskytnuté prostredníctvom serverov prevádzkovaných STRATEGY.

3.Používateľ nesie zodpovednosť za obsah odoslaných správ. Používateľ sa zaväzuje, že nebude používať elektronickú poštu k zasielaniu akýchkoľvek správ, ktoré sú neslušné, poburujúce, obscénne, vzťahujúce sa k propagácii resp. priamo propagujúce násilie, rasizmus, fašizmus, alebo iné hnutia a ideológie smerujúce k potlačeniu práv a slobôd občanov alebo inak porušujúce všeobecne platné právne predpisy. Používateľ sa zaväzuje, že prostredníctvom elektronickej pošty nebude odosielať žiadny materiál, ktorý by navádzal alebo podnecoval k páchaniu trestnej činnosti alebo inak porušoval právny poriadok Slovenskej republiky.

3.1.STRATEGY nenesie žiadnu zodpovednosť za akúkoľvek stratu dát prenášaných prostredníctvom siete internet. STRATEGY nenesie zodpovednosť za vymazanie alebo chybu pri uložení správ.

3.2.STRATEGY má právo s ohľadom na efektívne využívanie priestoru priebežne mazať obsah neaktívnych kônt užívateľov, pričom z týchto bude v pravidelných intervaloch bez predchádzajúceho upozornenia užívateľa odstraňovať predovšetkým všetky kontá staršie ako 30 dní odo dňa posledného prístupu k službe mojprofil.sk. V prípade, že užívateľ trvá na zachovaní svojho konta v aktívnom stave, je povinný pravidelne navštevovať službu mojprofil.sk.

3.3. Ak sa užívateľ neprihlási do svojho Účtu po dobu 6 mesiacov, je STRATEGY oprávnený zmazať obsah mail boxu a Účet Používateľa zrušiť. Prihlásením sa v zmysle tohto bodu rozumie vyplnenie prihlasovacieho mena a hesla na ktorejkoľvek zo stránok STRATEGY, ktorá to v zmysle systému jednotnej registrácie a prihlásenia umožňuje, alebo prihlásenie do schránky elektronickej pošty prostredníctvom niektorého z podporovaných protokolov vzdialeného prístupu (pop3, IMAP). Zrušenie Účtu podľa tohto bodu je nevratné.

4. PREPOJENIE NA WEBOVÉ SERVERY TRETÍCH OSÔB

4.1.Používateľ Registráciou vyslovuje súhlas s tým, že Služby môžu zahŕňať prepojenie na iné webové servery („Prepojené servery"). Prepojené servery nie sú kontrolované spoločnosťou STRATEGY a STRATEGY nie je zodpovedný za obsah žiadneho Prepojeného servera, ani za obsah žiadneho prepojenia obsiahnutého na stránkach Prepojených serverov, ani za žiadne zmeny či aktualizácie Prepojených serverov. STRATEGY nie je zodpovedný za webcasting ani za žiadnu inú formu prenosu prijatého od akéhokoľvek Prepojeného servera. Zahrnutie týchto prepojení do Služby neznamená, že by STRATEGY schvaľoval obsah týchto serverov alebo bol v akomkoľvek spojení s ich prevádzkovateľmi. Používateľ nesie zodpovednosť za to, že sa zoznámil s Podmienkami, za ktorých je možné tieto servery používať a je zodpovedný za dodržiavanie týchto podmienok.

4.2.Údaje z Profilu Služby, resp. Účtu sú Prepojenému serveru sprístupnené iba v prípade, že sa Používateľ na tento server prihlási k prepojeniu zo Služby v ktorej bol prihlásený. Ako náhle Prepojený server požiada o
sprístupnenie údajov Používateľa z jeho Profilu Služby, popr. jeho Účtu, budú tieto údaje zašifrované a zabezpečene odoslané na tento server pomocou modernej šifrovacej technológie.

4.3.Používateľ je zodpovedný za to, že sa zoznámil s prehlásením o zásadách používania osobných údajov a Podmienkami ich použitia na každom serveri, ktorý navštívil a uistil sa, že súhlasí so spôsobom použitia svojich osobných údajov na tom ktorom serveri. STRATEGY nenesie zodpovednosť za používanie osobných údajov poskytnutých Používateľom na Prepojených serveroch.

5. PRÍSPEVKY POUŽÍVATEĽA

5.1.Pokiaľ Používateľ v súvislosti s využívaním Služieb poskytne STRATEGY svoje názory alebo pripomienky (elektronicky, poštou či iným spôsobom) poskytuje tým STRATEGY nasledujúce práva k týmto výsledkom jeho činnosti a to i vtedy, ak sú dielom v zmysle zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon (ďalej len „Príspevky"): * používať, upravovať, kopírovať, distribuovať, predávať, verejne vystavovať, verejne vykonávať, reprodukovať, publikovať, sublicencovať, prenášať alebo predávať akékoľvek takéto komunikácie a vytvárať z nich odvodené diela, * sublicencovať tretej strane neobmedzené práva na vykonávanie ktorýchkoľvek predchádzajúcich práv udelených vo vzťahu k týmto Príspevkom. Na základe predania týchto Príspevkov nevzniká STRATEGY povinnosť tieto akokoľvek užívať a je oprávnený tieto Príspevky kedykoľvek na základe vlastného uváženia odstrániť zo svojich webových stránok.

5.2.Za poskytnutie oprávnení STRATEGY k Príspevkom podľa čl. 5.1. neprislúcha Používateľovi odplata, Používateľ ich poskytuje bezodplatne.

5.3.Ustanovenia čl. 4.1. a 4.2. sa vzťahujú na dokumenty, informácie alebo iné údaje, ktoré Používateľ odošle alebo inak prenesie prostredníctvom Služieb na webové stránky všetkých serverov, ktorých prostredníctvom Používatelia využívajú Služby.

5.4.Diskusné príspevky, ktoré Používateľ odošle alebo inak prenesie prostredníctvom Služieb na webové stránky všetkých serverov, ktorých prostredníctvom Používatelia využívajú Služby, je STRATEGY oprávnený akokoľvek meniť, zasahovať do nich, ako aj nezverejniť. STRATEGY nezverejní najmä diskusný príspevok, ktorý je neslušný, poburujúci, obscénny, vzťahujúci sa k propagácii resp. priamo propagujúci násilie, rasizmus, fašizmus, alebo iné hnutia a ideológie smerujúce k potlačeniu práv a slobôd občanov, navádza alebo podnecuje k páchaniu trestnej činnosti alebo inak porušuje právny poriadok Slovenskej republiky.