Privacy Policy

Zásady spracúvania osobných údajov

Spracúvanie Vašich osobných údajov je pre našu spoločnosť veľmi dôležité a ochrana Vašich osobných údajov je pre nás úplnou prioritou, preto by sme Vám týmto radi poskytli podrobné informácie predovšetkým o tom, prečo spracúvame Vaše osobné údaje, aké dôvody na to máme, aké práva máte v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov a ďalšie informácie, ktoré by Vás mohli zaujímať a ktoré sa týkajú spracúvania Vašich osobných údajov.

1. Kto sme a prečo spracúvame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje potrebujeme na poskytovanie služby mojprofil.sk (ďalej ako „Služby“), ako aj na poskytovanie reklám, ktoré by Vás mohli zaujímať. Naša spoločnosť STRATEGY s.r.o. so sídlom Turgenevova 1717/30 040 01, Košice, IČO: 46 025 278, zapísanej v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice I, oddiel: sro, vložka č.: 28229/V (ďalej ako „STRATEGY“), ako aj od našich zmluvných partnerov. V prípade akýchkoľvek otázok súvisiacich s procesom spracúvania Vašich osobných údajov nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom emailovej adresy kontakt [@] mojprofil.sk alebo prostredníctvom poštového styku na korešpondenčnej adrese STRATEGY s.r.o., Turgenevova 1717/30, 040 01, Košice,

2. Na aký účel spracúvame Vaše osobné údaje a aké osobné údaje spracúvame?

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom riadneho poskytovania Služby Vám ako užívateľovi Služby počas trvania nášho zmluvného vzťahu a následne pre účely archivácie po nevyhnutnú dobu. Naša spoločnosť môže spracúvať Vaše osobné údaje aj na účely oslovovania Vás e-mailom na e-mailovú adresu, ktorú používate pri využívaní našej služby, so zaujímavými ponukami, zľavami a inými benefitmi STRATEGY, prípadne našich zmluvných partnerov, a to aj s ponukami, ktoré môžu byť pripravené len pre Vás na základe vyhodnotenia vopred stanovených kritérií v rozsahu napr. pohlavie, región, vek, a pod..

3. Aký je právny základ spracúvania Vašich osobných údajov?

A. Plnenie zmluvy
Poskytovanie Služby predstavuje zmluvný vzťah medzi Vami a našou spoločnosťou, na základe ktorého máte možnosť    využívať Služby poskytované našou spoločnosťou. Spracúvame Vaše osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na plnenie nášho záväzku vyplývajúceho zo zmluvného vzťahu.
 
B. Oprávnený záujem
Naša spoločnosť je oprávnená sledovať údaje z profilu jednotlivých používateľov Služby pre štatistické účely, pričom naša spoločnosť môže výstupy z týchto štatistických činností zverejniť, avšak zverejnené zostavy nebudú obsahovať osobné údaje, ktoré by mohli identifikovať používateľa Služby, alebo ktoré by umožnili používateľa Služby kontaktovať.
 
C. Súhlasy
Udelením súhlasu v registračnom formulári, registráciou na stránke mojprofil.sk alebo v priebehu užívania Služby poskytnete našej spoločnosti možnosť informovať Vás o aktuálnych ponukách STRATEGY, ako aj o komerčných informáciách zmluvných partnerov a to prostredníctvom e-mailu, zobrazovanej reklamy na našej stránke mojprofil.sk a pod..
 
Udelenie alebo neudelenie súhlasu na oslovovanie s komerčnými informáciami našej spoločnosti alebo našich zmluvných partnerov nemá vplyv na vstup / trvanie zmluvného vzťahu medzi našou spoločnosť a používateľom Služby.
 
4. Ako dlho budeme spracúvať Vaše osobné údaje? 
         
Plnenie zmluvy
Vaše osobné údaje budeme spracúvať na dobu potrebnú na poskytovanie Služby.
 
Oprávnený záujem
Vaše osobné údaje budeme spracúvať na marketingové účely po celú dobu trvania nášho zmluvného vzťahu.
 
Osobné údaje spracúvané na základe oprávneného záujmu máte právo kedykoľvek namietať.

5. Kto môže mať prístup k Vašim osobným údajom?

Ako prevádzkovateľ využívame na riadne plnenie Služby a ďalších našich povinností našich obchodných partnerov, ktorí na plnenie svojich povinností prichádzajú do styku s Vašimi osobnými údajmi a tieto spracúvajú v našom mene a podľa našich pokynov v rozsahu nevyhnutnom na plnenie svojich úloh, sú teda našimi sprostredkovateľmi.

6. Aké sú Vaše práva?

Ako užívateľ služby mojprofil.sk máte podľa kapitoly III Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a druhej hlavy zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov právo najmä:
(I) na informácie a oznámenia, ktoré sa týkajú spracúvania, a to v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, formulované jasne a jednoducho a poskytnuté písomne alebo inými prostriedkami a v prípade potreby elektronickými prostriedkami,
(II) na prístup k Vašim osobným údajom,
(III) na opravu Vašich osobných údajov,
(IV)na výmaz Vašich osobných údajov,
(V) na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov,
(VI) právo na oznámenie, že Vaše osobné údaje boli opravené, vymazané alebo ich spracúvanie bolo obmedzené,
(VII) na prenosnosť Vašich osobných údajov, ak sa ich spracúvanie vykonáva na základe súhlasu alebo zmluvy a vykonáva sa automatizovanými prostriedkami,
(VIII) právo podávať námietky proti spracúvaniu Vašich osobných údajov,
(IX) kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov, a
(X) právo podať sťažnosť dozornému orgánu, Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
 
Naša spoločnosť si vyhradzuje právo v prípade uplatnenia práva na namietanie Vašich osobných údajov, ako aj v prípade odvolania súhlasu so spracúvaním Vašich osobných údajov zvážiť opodstatnenosť Vášho nároku a to predovšetkým s ohľadom na prípadnú existenciu a pretrvávanie právneho základu spracúvania osobných údajov.
 
7. Kde si tieto práva môžete uplatniť?

Vyššie uvedené práva môžete uplatniť v našej spoločnosti, a to odoslaním e-mailu na adresu kontakt [@] mojprofil.sk alebo písomnou žiadosťou zaslanou do sídla našej spoločnosti alebo na korešpondenčnú adresu.

8. Akým spôsobom môžete odvolať udelený súhlas?

Súhlas udelený našej spoločnosti môžete kedykoľvek odvolať a to prostredníctvom odoslania e-mailu na e-mailovú adresu kontakt [@] mojprofil.sk, alebo písomne prostredníctvom pošty zaslaním do sídla našej spoločnosti alebo na korešpondenčnú adresu.

9. Ako sa staráme o Vaše osobné údaje?

Naša spoločnosť uchováva Vami poskytnuté údaje na účely poskytovania Služby v zabezpečenej databáze. Tieto dáta sú chránené pomocou moderných šifrovacích technológií, pričom naša spoločnosť podnikla všetky možné, t. j. známe opatrenia, aby tieto údaje zabezpečila pred neoprávnenými zásahmi tretích osôb. Chceme Vás upozorniť, že naša spoločnosť nenesie zodpovednosť za prípadné neoprávnené zásahy tretích osôb, v dôsledku ktorých tieto osoby získajú prístup k profilu jednotlivých používateľov Služby a/alebo k ich účtom.